Fragment kroniek 2008

Request Jantien Here(n)s (door A.A. Idema)
Er zijn ook nog enkele documenten met gegevens over Jantien Here(n)s (II-b) en haar echtgenoot Coop Tiassens aan het licht gekomen. (Jantien Heres is in het Familieboek 2006 onder II-b terug te vinden als de dochter van de stamvader van de Groningse tak Hero Peters (I), geboren 1555, overleden voor 1639, red). Coop was geestelijk gestoord en een bron van overlast voor zijn familie en omgeving. Van stadswege werd hij daarom opgesloten in de Poelepoort (stadspoort) in Groningen in een speciaal voor hem getimmerde kast. De rekening voor het vervaardigen hiervan, maar liefst 100 carolus gulden, werd aan zijn vrouw Jantien gezonden. Zij was echter in de verste verte niet in staat deze te voldoen en richtte een request (verzoek) aan Burgemeester en Wethouders met het verzoek haar hiervan te ontheffen.
In de marge is de reactie van het stadsbestuur te lezen: de helft van het bedrag wordt haar kwijtgescholden onder de voorwaarde dat de resterende helft ten spoedigste wordt voldaan. Uit de stadsrekening van 1631 (folio/blz. 160) blijkt Bene (Berendt) Boelens, getrouwd met Aelke Here(n)s (II-c), zuster van Jantien en curator van Coop, de betreffende 50 carolus gulden te hebben betaald.

afbeelding2008