Fragment kroniek 2009

Meer over Albertus Idema (door Ineke Schout-deWaal)

Ook leverde Albertus in 1785 behang voor het Ommelander huis. Blijkens het ordonnantieboek kreeg hij maar liefst 290 caroligulden voor ‘Kamerbehang en geverft plamuirdoeck’. In andere rekeningboeken komen we zijn naam niet meer tegen

Albertus  adverteert regelmatig in de Groninger Courant. Zo lezen we daarin op 17 augustus 1790:

A.IDEMA  wonende in de Schuitemakers Straat, tegen over de Makelaar Spetius  alhier, adverteert dat by hem gefabriceert  worden allerhande  zoorten van gedrukte Kamerbehangzels, na de allernieuwste smaak, in welke hy om redenen dat alhier by hem gemaakt worden, presenteert te Verkoopen de Elle voor 10 a 11 Stuiver het hoogte, ook verzoekt hy aan alle die geene die van hem Kopen, zyn goed maar door de Meesters Kamerbehangers of van andere deskundigen laten examineeren, en zoo het niet zoo goed is of beter als het Hollandsche, geeft hy de vryheid aan alle die van hem Kopen, hem het zelve wederom te mogen zenden, zonder iets van hunne kosting.
Hy neemd ook aan een of meerdere behangzels altoos met 14 dagen na dat hem besteld word te leveren.

In 1797 adverteerde hij met tafelzwilk, hoedebanden en schoorsteenvallen.

Het loopt niet goed af

Toch lijken de zaken niet zo goed te gaan. Is hij niet zakelijk genoeg? Niet goed, geld terug garantie en levering binnen 14 dagen…..Kan hij dat altijd waar maken?

In elk geval loopt het niet goed af met Albertus , want de volgende advertentie verscheen in de Groninger Courant:

Actum Groningen den 3 april 1801

Alzoo op Donderdag den 19 maart jongst, myn Man A. IDEMA des avonds ongeveer halv 8 uur gezond en wel uit zyn Huis van my is weggegaan en er tot nog toe geen zeker berigt van hebbe en niet weet of hy leeft, dan of hy dood is, zo is myn vriendelyke verzoek, aan een iegelyk die het lyk onverhoopt mogt koomen te ontdekken, het zelve menschlievend te behandelen, en er de laatste liefdepligt aan te doen bevorderen, zullend alle de daartoe aangewende kosten van my promptelyk worden met dankbaarheid gerestitueert, mits men my door enig blykbaar teken overtuige, dat ik van de waarheid zeker ben! Gevende ik met eenen door dezen te kennen, dat de FABRYK van Kamerbehangsels, Schoorsteenvallen, en Wanddoeken door my word gelyk voor dezen gecontinueert,, recommandeerende my in alle wel-meenende herten, en belovende prompte en civiele behandeling.

Jufrouw IDEMA in de Schuitemakers Straat

Van Albertus is nooit meer iets vernomen. Ik heb zijn overlijdensdatum tot nu toe nergens kunnen vinden.